Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bokaro Szeligowscy Spółka jawna w Gorzowie Wlkp., ul. Kobylogórska 16, 66-400 Gorzów Wlkp., moich następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, adres poczty elektronicznej w celu przygotowania i przedstawienia oferty, odpowiedzi na zapytanie, zawarcia umowy, wykonania umowy. Zgoda obejmuje przekazanie w/w danych podmiotom trzecim w celu realizacji umowy oraz roszczeń z nią związanych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Pouczenie:

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnego dotyczących terminów archiwizacji dokumentów wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; w przypadku pozyskania danych wyłącznie w związku z przedstawieniem oferty lub odpowiedzią na zapytanie – do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia.

2. Przekazujący dane ma prawo: – do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – do przenoszenia danych. – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; – wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, przesłania oferty lub odpowiedzi na zapytanie.